Montaż przyczyny nieobecności,


Nie ma natomiast podstaw do podawania przyczyny nieobecności zastępowanego.

montaż przyczyny nieobecności

Umowa na zastępstwo jest umową na czas określony, która ze względu na swój cel zastąpienie pracownika podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy jest wyłączona spod limitów wskazanych w art. Musi ona przy tym służyć zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i być niezbędna w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy art.

montaż przyczyny nieobecności

Przypomnijmy, że zgodnie z art. Można by zatem uznać, że w przypadku zawierania umowy na zastępstwo, podstawę do podania w niej imienia i nazwiska osoby zastępowanej mogłyby stanowić: obowiązek ciążący na pracodawcy, cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, albo zgoda pracownika.

Ponieważ w powołanym art.

montaż przyczyny nieobecności

Nie ulega wątpliwości, że pracodawca ma uzasadniony interes prawny w tym, aby wskazać w umowie na zastępstwo imię i nazwisko pracownika zastępowanego, bowiem w ten sposób wykaże, że faktycznie zaistniała potrzeba skorzystania z tego rodzaju zatrudnienia. Istnieją jednak także inne możliwości osiągnięcia tego celu.

montaż przyczyny nieobecności

Dla udowodnienia, że uzasadnione jest zatrudnienie pracownika na zastępstwo wystarczy, że pracodawca wskaże w umowie przyczynę "zastępstwo nieobecnego pracownika" oraz stanowisko. Tym samym posłużenie się danymi pracownika korzystającego z usprawiedliwionej nieobecności w pracy będzie zbędne.

montaż przyczyny nieobecności

Powyższe znajduje potwierdzenie w nadal aktualnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 montaż przyczyny nieobecności r. Nie ma także podstaw do podawania powodu nieobecności zastępowanego, zwłaszcza, że może ona mieć charakter danej wrażliwej.

montaż przyczyny nieobecności

Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz, wejdź do serwisu.